Arbetsprocessen » Den Gemensamma Gården(2/3)

Arbetet börjar med ett platsbesök inkl en första analys (tidsepok, miljö, omgivningen)

Jag fotograferar och diskuterar med representanter från trädgårdsgruppen och styrelse

Nästa steg är att utforma en enkät om de boendes tankar och önskemål om den framtida gården/trädgården. Enkäten skickas till alla boende.

- Med enkätsvaren som en del i mitt underlag arbetar jag fram idéskisser. Arbetar ut minst 3 idéer i skissform. Jag arbetar då i skala 1:100 – det är enkelt och lätt att förstå för kunden.

- Jag presenterar idéskisserna för trädgårdsgruppen

- Vi bestämmer gemensamt vilken prövo- och betänketid som behövs just i det här projektet. Ett mycket viktigt moment i hela arbetsprocessen.

- Trädgårdsgruppen får tid för att tänka igenom vad de olika idéerna innebär. De får också i uppgift prova idéerna - rumsbilden - på plats.

- Nytt möte med trädgårdsgruppen Nu får de berätta hur de vill ha det. De får gärna bestämma sig för en idé eller plocka delar från de olika idéskisserna.

Efter mötet utarbetar jag en idéskiss med de idéer som arbetsgruppen vill ha förverkligade. Skissen innehåller en rumslig disposition av den aktuella trädgården.

 
sida 2/3