Arbetsprocessen » Den Privata Trädgården(2/2)

- Nytt möte med kunden
Kunden berättar hur de vill ha det. De får gärna bestämma sig för en idé eller plocka delar från de olika idéskisserna.
Det finns inte bara en lösning som är rätt – det finns många lösningar som alla är rätt – även efter kundens behov.

- Jag utarbetar och renritar en slutlig illustration/dispositionsplan som innehåller de idéer som kunden vill ha förverkligade.

- Jag presenterar den slutliga ritningen för kunden Slutritningen är då kompletterad med en textbeskrivning.

Slutritningen innehåller en rumslig disposition av den aktuella trädgården och i textdelen finns stomväxterna angivna.

När vi har kommit så här långt har uppdragsgivaren en färdig illustration/dispositionsplan – en grundstruktur med tillhörande textbeskrivning. Kunden kan i det här läget välja genomföra det fortsatta arbetet med trädgården helt i egen regi – eller bestämma sig för att jag även ska:

- utarbeta detaljritningar på hela trädgården eller bara på vissa bestämda delar, skalan är då som regel 1:50. Då ingår också en växtförteckning på svenska och latin, samt detaljerad information om växterna: blomningstid, färg, höjd m.m.

 
sida 2/2